Felhasználási feltételek

A jelen Felhasználási Feltételek (FF) tartalmazza a Tipplap.hu Kft. (a továbbiakban: tipplap.hu vagy Szolgáltató) által üzemeltetett magyar nyelvű, sportfogadási témájú weboldal (www.tipplap.hu) használatára vonatkozó feltételeket.

A Szolgáltató neve: Tipplap.hu Korlátolt Felelősségű Társaság

A Szolgáltató elérhetősége: info@tipplap.hu

A Szolgáltató a Weblap üzemeltetője, amely egyrészről médiatartalom-szolgáltatást végez, másrészről az ehhez kapcsolódó informatikai szolgáltatásokat is elvégzi. Minden, a Weblapra belépő, azt meglátogató személy felhasználónak minősül (továbbiakban: Felhasználó vagy Érintett), aki a Weblapra belép, illetve az ott nyújtott szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében megadja a személyes adatait.

A jelen feltételek nem vonatkoznak a Weboldalon keresztül elért más oldalakra, függetlenül azok jellegétől, az általuk nyújtott szolgáltatástól, vagy az üzemeltető személyétől, a más oldalak használatának tekintetében az adott weboldal szabályai az irányadóak és a Szolgáltatót ezzel kapcsolatban semmilyen felelősség nem terheli. A személyes adatok szolgáltatás igénybevétele során történő kezelésére külön „Adatkezelési szabályzat” vonatkozik.

A. Működési elv

A tipplap.hu (Weboldal) egy főként sporttal és sportfogadással kapcsolatos híreket összegyűjtő weboldal, emellett a Weboldal egyéb, kényelmi, közösségi, információs szolgáltatásokat is nyújt Felhasználói számára. A felek rögzítik, hogy a Weboldalon megjelenő cikkek csak a Felhasználók tájékoztatását szolgálják, az azokban leírtak értékelése a Felhasználó döntése.

A Weboldal (beleértve a rajta található információkat/szolgáltatásokat) elérése teljesen ingyenes, s ezt bárki megteheti amennyiben betöltötte a 18. életévét.

A Weboldalon található információk tájékoztató jellegűek, úgy a szerkesztők, mint a regisztrált Felhasználók által írottak, s a Weboldal nem vonható felelősségre a publikált tartalomért semmilyen körülmények közt.

Az online szerencsejáték bizonyos országokban illegális tevékenységnek számít (pl. Egyesült Államok), így a te felelősséged megállapítani, hogy a Weboldal látogatása nem ütközik-e a vonatkozó jogszabályokba, és nem illegális az adott országban.

Weboldalunk partnerei bizonyos országokban tiltott szerencsejáték szervezőként vannak elkönyvelve, így ezeknek hirdetéseire csak akkor kattints, ha biztos vagy benne, hogy cselekedeted nem ütközik a helyi jogszabályokba. A Weboldal üzemeltetője nem vonható felelősségre emiatt.

B. Regisztráció

A Weboldal szolgáltatásait regisztráció nélkül is igénybe lehet venni, a regisztráció opcionális, a Felhasználó döntése. Amennyiben a Felhasználó a regisztráció mellett dönt, úgy regisztráció során a Felhasználónak ki kell töltenie az adatlapját, melynek során meg kell adnia e-mail címét, majd jelszavát. A későbbiekben a Weboldalra való belépés a regisztrált e-mail cím és a jelszó megadásával lehetséges.

Jelszó: A Felhasználó jelszava legalább hat karakter, nyilvánossági fokozata rögzített, azt csak a Felhasználó ismeri. A visszaélések elkerülése végett ajánlatos magasabb biztonsági fokozatú, „erős” jelszót választani, és azt titokban tartani. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azon visszaélésekért, melyeket az okozott, hogy a Felhasználó nem megfelelő jelszót választott, vagy jelszavát mások számára hozzáférhetővé tette. Amennyiben a Felhasználó elfelejti jelszavát, a bejelentkező oldalon az e-mail cím megadását, és az „elfelejtett jelszó” használatát követően a Szolgáltató a regisztráció során megadott e-mail címre új jelszót küld.

A regisztráció során kitöltött adatlap egyes adatait, a Weboldalon való azonosítás céljából, kötelező megadni. A Szolgáltató ezen adatokat kizárólag saját célból használja fel, az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően, azokat harmadik személynek csak jogszabályi vagy hatósági kötelezés esetén adja át.

A Felhasználó jogosult ezen felül a Facebook azonosítója segítségével is igénybe venni a Weboldal szolgáltatásait. Ebben az esetben a Facebook csatlakozás gombra kattintva a Felhasználó összekapcsolja a Facebook profilját a Weboldallal, amely egyúttal azt jelenti, hogy eljárására egyúttal a Facebook általános felhasználói feltételei is érvényesek lesznek.

A regisztrációt követően a Felhasználó a megadott email címére megerősítő elektronikus üzenetet kap. Az ebben található hivatkozásra kattintva véglegesíti a regisztrációját és létrehozza a Felhasználó személyes fiókját, melynek következtében jogosulttá válik a Weboldal összes szolgáltatását igénybe venni.

A Weboldalon bármilyen módon történő regisztrációval a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Weboldal működtetője a Weboldallal kapcsolatos hírleveleket, ajánlatokat, értesítéseket küldjön számára a regisztrációkor megadott e-mail címére.

Regisztráció megtagadása: A Szolgáltatónak jogában áll a regisztráció megtagadása, akár indokolás nélkül is, különösen, amennyiben a Felhasználó nem adja meg a Szolgáltató által kért azonosító adatokat, vagy az értesítések kézbesítéséhez szükséges adatokat; illetve amennyiben helytelen vagy félrevezető adatokat, információkat bocsátottak a Szolgáltató rendelkezésére.

Felhasználói Fiók zárolása: A Szolgáltató fenntartja a jogot bármely Fiók zárolására, amennyiben valaki olyan proxy IP-címet használ, amellyel megkísérli a többszöri regisztráció leplezését, vagy más módon visszaél a Weboldal vagy Szolgáltatás előírásaival.

Többszörös regisztráció: Amennyiben egy Felhasználó több felhasználói néven regisztrál abból a célból, hogy a többi Felhasználót zavarja, megtévessze, vagy zaklassa, az általa regisztrált minden Felhasználói fiók törlésre kerül.

A Felhasználó bármikor dönthet regisztrációja törléséről. Nincs lehetőség a törlésre, ha azt jelen Felhasználási feltételek, vagy jogszabály kizárja.

C. A Szolgáltatás igénybevételével összefüggő korlátozások, a Felhasználó felelőssége

A Felhasználó a Weboldalt csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználót a Weboldal használata során ért olyan anyagi és személyes jellegű károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Felhasználó a Weboldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el.

A Felhasználó köteles a Weboldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. A Felhasználó köteles a Weboldal használatának szabályait tiszteletben tartani. A Szolgáltató a tilalmat rendszeresen megszegő Felhasználót kizárhatja, regisztrációját törölheti. Kizárás járhat különösen, ha kiskorú a Felhasználó.

A Felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más Felhasználók érdekeit sérti.

Valamennyi Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Weboldal rendeltetésszerű használatát akadályozza vagy a Szolgáltató érdekeit sérti, ezen belül különösen: (i) tartózkodni a Weboldal működésének megzavarásától, akadályozásától; (ii) tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz; (iii) tartózkodni minden olyan tevékenységtől, ami a Weboldal informatikai biztonságát veszélyezteti.

Amennyiben az előzőekben leírtakat a Felhasználó megszegi, úgy a Szolgáltató jogosult a Felhasználó regisztrációjának felfüggesztésére vagy törlésére. Amennyiben a jogsértés miatt eljárás indul, a Szolgáltató a regisztráció során tudomására jutott, Felhasználóra vonatkozó adatokat az eljáró szerveknek az adott eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átadhatja.

D. Felelősség

A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a Felhasználók adatainak biztonsága érdekében.

A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a Szolgáltató nem szavatolja a szolgáltatás szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A Szolgáltató a Weboldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A Szolgáltató a Felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldalon megjelent cikken alapján hozott döntésekért, a Weboldal szakértői által a Felhasználók kérdéseire adott válaszokért.

A Felhasználót terheli a felelősség, hogy a Regisztráció során megadott és a felhasználói fiók részeként jelen megállapodás fennállása alatt kezelt adatok valósak, teljesek és helytállóak és egyben a Felhasználó kötelezettsége, hogy bármely adat változását a felhasználói fiók haladéktalan frissítésével jelezze a Szolgáltató felé.

G. Egyebek

A Felhasználó jelen feltételek elfogadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a Felhasználó által önkéntesen átadott személyes adatait a jelen okiratban és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje, az ezen dokumentumokban foglaltak szerint, az ott meghatározott körben, célból és személyek részére továbbítsa, és a személyes adatait tárolja.

A Szolgáltató fenntartja a jogot a Szolgáltatások bármely részének, bármikor történő megváltoztatására vagy megszüntetésére.

A szolgáltatásra és jelen FF-re a magyar jog szabályai alkalmazandók. Amennyiben jelen FF valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érint a többi rendelkezés érvényességét, az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép életbe.

A tipplap márkanév és logó a Tipplap.hu Kft tulajdona. A Tipplap.hu Kft. minden ehhez kapcsolódó jogot fenntart magának. A tipplap.hu honlapján megjelenő minden egyéb márkanév és logó, hacsak nem jelezték másként, az adott márkanév és logó tulajdonosát illeti meg.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen feltételeket, illetve a Szolgáltatásához kapcsolódó bármely feltételt, egyoldalúan megváltoztatni. Az új, megváltoztatott feltételek a Weboldalon történő közzétételt követően, az ott megjelölt időpontban automatikusan érvénybe lépnek és irányadóak lesznek a felek jogviszonyára azzal, hogy amennyiben a Szolgáltatást a Felhasználó a változtatást követően igénybe veszi, úgy ezzel elfogadja a módosított feltételeket és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Verziószám:        tipplap.hu FF 2.0

Hatálybalépés:     2019. március 19.